สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดชลบุรี

 

  • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในระดับจังหวัด ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น โครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือดันดีระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีกับพันธมิตรเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ และให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากขึ้น

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดชลบุรี การเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การปฏิรูปสื่อ ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี สมาคมสื่อข่าวชลบุรี และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชลแห่งชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดเสวนาในวันนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าวเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ และนักหนังสือพิมพ์ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 120 คน มีเนื้อหาการเสวนา เรื่องการปฏิรูปสื่อ ตาม Road Map ของนายกรัฐมนตรี

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชลภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพิ์และสื่อสารมวลชนแห่งชลบุรี และ สมาคมผู้สื่อข่าวชลบุรี ร่วมกันจัดเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การปฏิรูปสื่อ การสื่อสารมวลชนทุกแผนกมีบทบาทสำคัญมากในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมี่ได้รับรู้ รับทราบข่าวสถานการณ์บ้านเมือง ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลขนในจับหวัดชลบุรี นำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดขยายผลและต่อยอด การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ © 2009 www.ctvchon.co.th. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ติดต่อบริษัท Tel 038-277445
Fax 038-283527
info@ctvchon.co.th
www.ctvchon.co.th
สถานที่ติดต่อ บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด
202/26 หมู่5 ถ.เศรษฐกิจ
ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
E-Mail ฝ่าย ฝ่ายบริหาร: Management
ฝ่ายการตลาด: Marketing
ฝ่ายการเงิน: Financial
ฝ่ายรายการ: Program